آرشیو
موضوع بندی
پنج‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1385
سهراب سپهری

 

 

 

 

برخورد

 

 

نوری به زمین فرود آمد

 

دو جا پا بر شن های بیابان دیدم

 

از کجا آمده بود؟

 

به کجا می رفت؟

 

تنها دو جا پا دیده می شد

 

شاید خطایی پا به زمین نهاده بود

 

ناگهان جا پاها براه افتادند

 

روشنی همراهشان می خزید

 

جا پاها گم شدند

 

خود را از روبرو تماشا کردم

 

گودالی از مرگ پر شده بود

 

و من در مرده خود براه افتادم

 

صدای پایم را از راه دوری می شنیدم

 

شاید از بیابانی می گذشتم

 

انتظاری گمشده با من بود

 

ناگهان نوری در مرده ام فرود آمد

 

و من در اضطرابی زنده شدم

 

دو جاپا هستی ام را پر کرد

 

از کجا آمده بود؟

 

به کجا می رفت؟

 

تنها دو جا پا دیده می شد

 

شاید خطایی پا زمین نهاده بود