آرشیو
موضوع بندی
دوشنبه 26 دی‌ماه سال 1384
مهدی سهیلی

 

 

دریاست، آسمان

 

دیرینه سالهاست که در دیدگاه من

شبهای ماهتاب چو دریاست آسمان

وین تک ستاره های درخشان بیشمار

سیمین حبابهاست که بر سطح آبهاست

 

در دیدگاه من

این ماه پرفروغ که بیتاب می رود

سیمینه زورقیست که بر آب می رود

رخشان شهابها که پراکنده می خزند

هستند ماهیان سبکخیز گرمپوی

کاندر پی شکار، شتابنده می خزند

 

در دیدگاه من

دریاست آسمان و ندارد کرانه ای

جز بی نشانگی

از ساحلش نبوده خرد را نشانه ای

گفتم شبی به خویش:

این آسمان پیر

بحریست بیکرانه ولی چشم من مدام

دنبال ناخداست

پس ناخدا کجاست؟

در گوش من چکید صدایی که نرم گفت:

دریاست آسمان و در آن ناخدا "خداست"