آرشیو
موضوع بندی
پنج‌شنبه 17 آذر‌ماه سال 1384
کابریل کارسیا مارکز

 

 

 

سیزده خط برای زندگی

 

دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو . بلکه به خاطر شخصیتی که من در هنگام با تو بودن پیدا میکنم.

هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که جنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.

اگر کسی تو را آن طور که میخواهی دوست ندارد . به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هرکس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

تو ممکن است در تمتم دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی.

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند . نگذران.

شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و شپس شخص مناسب را به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر میتوانی شکرگزار باشی.

به چیزی که گذشت غم مخور به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن.

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.

خود را به فرد بهتری تبدیل ک و مطمئن باش که خود را میشناسی قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها در زمانی اتفاق میافتد که انتظارش را نداری.