آرشیو
موضوع بندی
جمعه 4 شهریور‌ماه سال 1384گوشه گیر

 

از دست تو ای آفت جان گوشه گرفتم

دیگر من از این بزم جهان گوشه گرفتم

مست از هوسی نشوم پا بند کسی نشوم

آسوده از این گشت زمان گوشه گرفتم

در خلوت صاحبنظران گوشه گرفتم

فریاد از این عشقی که من دارم

از او صداها سخن دارم

چون مرغ مهجوری حکایت ها

ز گلهای چمن دارم

بگذشته ز نام و نشان

وارسته ز قید جهان گوشه گرفتم

چو بی خبر شدم خدا می بینم من

ز بی خبر شدن چه ها میبینم من

شد ز جفایت دل من خون دل من خون

گوشه صحرا بکنم خانه چو کجنون

افتاده ز پا دیگر

شدم از تو جدا دیگر

بخدا دیگر گوشه گرفتم