آرشیو
موضوع بندی
چهارشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1384طوطی سخن گوی !

 

تو ای طوطی سخن گوی من

بیا سوی من بیا سوی من

یکدم بشوق و شادی

دوری از این قفس کن

دل را ز دام محنت

آسوده یک نفس کن

ناز و کرشمه بس کن

تو ای طوطی سخن گو

که داری نظر بسویم

سخن ها زمن بیاموز

بگو آنچه با تو گویم

ای مرغک شیرین سخن من

بردی دلم از کف بندایی

هرگز ننماید سخن تو

ای طوطی من روی ریایی

چه خوش آنکه پرزنم یکنفس

شوم لحظه یی رها از قفس

جولان دهم چو شاهین

در اوج آسمانها

آنجا روم که نبود

از رنج غم نشانها

ایمن شوم از آنها

من آن طوطی خموشم

که دارم بلب سخن ها

نوایی بلب تیارم

چو مرغی مه مانده تنها

با این که ز استاد زمانه

صدگونه سخن مانده به یادم

غیر از سخن عشق و محبت

هرگز نکند خرم و شادم