آرشیو
موضوع بندی
جمعه 7 مرداد‌ماه سال 1384گناه عشقا ز پس شیشه عینک استاد

 

سرزنش بار به من مینگرد

 

باز در چهره من می خواند

 

که چه ها بر دل من می گذرد

 

می کند مطلب خود را دنبال

 

بچه ها عشق گناه است گناه

 

وای اگر بر دل نوخواسته ای

 

شکر عشق بتازد بیگاه

 

مینشینم همه ساعت خاموش

 

با دل خویشتنم دنیایی است

 

ساکتم گرچه به ظاهرا

 

در دلم با غم تو دنیایی است

 

مبصر چو امروز اسمم را خواند

 

بی خبر داد کشیدم غائب

 

رفقایم همگی خندیدند

 

که جنون گشته به طفلک غائب

 

بچه ها هیچ نمی دانستند

 

که من اینجام و دلم جای دگر

 

دل آنها پس درس استاد و است کتاب

 

دل من در پس سودای دگر

 

من به یاد تو و آن خاطره ها

 

یاد آن دوره که بگذشت چو باد

 

باز از چهره من می خواند

 

از پس شیشه عینک استاد

 

ولی آیا چه کسی در دل من

 

نقش زیبای تو را پاک می کند