آرشیو
موضوع بندی
جمعه 31 تیر‌ماه سال 1384
سهراب سپهری


روشن شب

روشن است آتش درون شب
وز پس دودش
طرحی از ویرانه های دور.
گر به گوش آید صدایی خشک:
استخوان مرده می لغزد درون گور.

دیرگاهی ماند اجاقم سرد
و چراغم بی نصیب از نور.

خواب دربان را به راهی برد.
بی صدا آمد کسی از در،
در سیاهی آتشی افروخت .
بی خبر اما
که نگاهی در تماشا سوخت.

گرچه می دانم که چشمی راه دارد بافسون شب،
لیک می بینم ز روزن های خوابی خوش:
آتشی روشن درون شب


پنج‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1384
سیمین بهبهانی


سرود نان

 

چنگی دوره گرد باز آمد

نغمه زد ساز نغمه پردازش

سوز آوازه خوان دف در دست

شد هماهنگ ناله سازش

پای کوبان رسید و دست افشان

دلقک جامه سرخ چهره سیاه

تا پشیزی ز جمع بستاند

از سر خویش برگرفت کلاه

گرم شد با ادا و شوخی او

سور رامشگران بازاری

چشمکی زد به دختری طناز

خنده ای زد به شیخ دستاری

کودکان را به سوی خویش کشید

که: بهار است و عید می آید

مقدمم فرخ است و فیروز است

شادی از من پدید می آید

این منم ، پیک نوبهار منم

که به شادی سرود می خوانم

لیک آهسته نغمه اش می گفت :

که نه از شادیم ... پی نانم!...

چنگی دوره گرد رفت و هنوز

نغمه ای خوش به یاد دارم از او

می دوم سوی ساز کهنه خویش

که همان نغمه را برآرم از او ...


چهارشنبه 29 تیر‌ماه سال 1384
شهیار قنبری
ساعت عاشق شدن

دوباره ماهی سرخ

دوباره آبی آب

دوباره عیدی من

غزل های ترد ناب

دوباره دست های تو

سفره هفت سین من

وقت تحویل بهار

ساعت عاشق شدن

 

ما باید دوباره بچگی کنیم

سبزی بهار و زندگی کنیم

 

دوباره مادربزرگ

رخت نو ، سوزن زده

تخم رنگی هم

از قفس در اومده

ساز پر ناز تو کو؟

نت به نت از ما بگو

از ترانه چکه کن

در بهار شست و شو

قصه دوباره ها

سکه ای به نام ما

دوباره شهزاده ای

عاشق مرد گدا

دوباره لمس علف

عطر زاییدن گل

دوباره رنگین کمون

روی تنهایی پل

دوباره قایم موشک

سر چهارراه شلوغ

دوباره عید دیدنی

از غزل های "فروغ"

 

ما باید دوباره بچگی کنیم

سبزی بهار و زندگی کنیم


سه‌شنبه 28 تیر‌ماه سال 1384
فریدون مشیریبوسه و آتش

 

 

در همه عالم کسی به یاد ندارد

نغمه سرایی که یک ترانه بخواند

تنها با یک ترانه در همه ی عمر

نامش اینگونه جاودانه بماند

صبح که در شهر، آن ترانه درخشید

نرمی مهتاب داشت، گرمی خورشید

بانگ: هزار‌آفرین! زهرجا بر شد

شور و سروری به جان مردم بخشید

نغمه، پیامی ز عشق بود و ز پیکار

مشعل شب های رهروان فداکار

شعله بر افروختن به قله کهسار

بوسه به یاران، امید و وعده به دیدار

خلق، به بانگ "مرا ببوس" تو برخاست!

شهر، به ساز "مرا ببوس" تو رقصید!

هرکس به هرکس رسید نام تو را پرسید

هر که دلی داشت، بوسه داد و ببوسید!

یاد تو، در خاطرم همیشه شکفته ست

کودک من، با "مرا ببوس" تو خفته ست

ملت من، با "مرا ببوس" تو بیدار

خاطره ها در ترانه ی تو نهفته ست

روی تو را بوسه داده ایم، چه بسیار

خاک تو را بوسه می دهیم، دگر بار

ما همگی " سوی سرنوشت"  روانیم

زود رسیدی! برو، "خدا نگهدار"

"هاله" ی مهر است این ترانه، بدانید

بانگ اراده ست این ترانه، بخوانید

بوسه ی او را به چهره ها بنشانید

آتش او را به قله ها برسانید

 


دوشنبه 27 تیر‌ماه سال 1384
نیما یوشیجقو

 

صبح چون روی می گشاید مهر

روی دریا سرکش و خاموش

می کشد موجهای نیلی چهر

جبه ای از طلای ناب به دوش

صبحگه سرد و تر  در آن دمها

که ز دریا نسیم راست گذر

گل مریم  به زیر شبنمها

شستشو می دهد بر و پیکر

صبحگه، کانزوای وقت و مکان

دلرباینده است و شوق افزاست

بر کنار جزیره های نهان

آن چنان که از گلی دسته

پیش نجوای آبها تنها

وسط سبزه خزه بسته

تنش از سبزه بیشتر زیبا

می دهد پای خود تکان، شاید

که کند خستگی ز تن بیرون

بالهای سفید بگشاید

بپرد در برابر هامون

بپرد تا بدان سوی دریا

در نشیب فضای مثل سحر

برود از جهان خیره ما

بزند در میان ظلمت پر

برود در نشیمن تاریک

با خیالی که آن مصاحب اوست

در خط روشنی چو مو باریک

بیند آن چیزها که در خور قوست

لک ابری که دور می ماند

موجهایی که می کنند صدا

وندر آنجا کسی نمی داند

که چه اشکال می شوند جدا

لیک مرغ جزیره های کبود

در همین دم که او به تنهایی

سینه خالی ز فکر بود و نبود

می کند فکرهای دریایی

نظر انداخته سوی خورشید

نظری سوی رنگهای رقیق

با تکانی به بالهای سفید

بجهیده است روی آب عمیق

بر خلاف تصور همه او

شاد و خرم به دیدن آب است

گر کسی هست یا نه ناظر تو

قو در آغوش موجها خواب است

می تراود مهتاب

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می شکند

نگران با من ایستاده سحر

صبح می خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر

در جگر لیکن خاری

از ره این سفرم می شکند

نازک آرای تن ساق گلی

که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب

ای دریغا به برم می شکند

دستها می سایم

تا دری بگشایم

بر عبث می پایم

که به در کس آید

در و دیوار به هم ریخته شان

بر سرم می شکند

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

مانده پای ابله از راه دور

بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش

دست او بر در می گوید با خود

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می شکند

خانه ام ابری است

خانه ام ابری است

یکسره روی زمین ابری است با آن

از فراز گردنه، خرد وخراب و مست

باد می پیچد

یکسره دنیا خراب از اوست

و حواس من

آی نی زن، که تو را آوای نی برده است دور از ر، کجایی؟

خانه ام ابری است اما

ابر بارانش گرفته است

در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم

من رو به آفتابم

می برم در ساحت ذریا نظاره

و همه دنیا خراب و خرد از باد است

و به ره، نی زن که دایم می نوازد نی، در این دنیای ابر اندود

راه خود را دارد اندر پیش

 


یکشنبه 26 تیر‌ماه سال 1384
سهراب سپهریجان گرفته

از هجوم نغمه ای بشکافت گور مغز من امشب:
مرده ای را جان به رگ ها ریخت،
پا شد از جا در میان سایه و روشن،
بانگ زد بر من :مرا پنداشتی مرده
و به خاک روزهای رفته بسپرده؟
لیک پندار تو بیهوده است:
پیکر من مرگ را از خویش می راند.
سرگذشت من به زهر لحظه های تلخ آلوده است.
من به هر فرصت که یابم بر تو می تازم.
شادی ات را با عذاب آلوده می سازم.
با خیالت می دهم پیوند تصویری
که قرارت را کند در رنگ خود نابود.
درد را با لذت آمیزد،
در تپش هایت فرو ریزد.
نقش های رفته را باز آورد با خود غبار آلود.
مرده لب بربسته بود.
چشم می لغزید بر یک طرح شوم.
می تراوید از تن من درد.
نغمه می آورد بر مغزم هجوم


شنبه 25 تیر‌ماه سال 1384
Modern talking

You Can Win If You Want

 

You packed your things in a carpetbag

Left and never looking back

Rings on your fingers, paint on your toes

Music wherever you go

You don't fit in a smalltown world

But I feel you're the girl for me

Rings on your fingers, paint on your toes

You're leaving town where nobody knows

 

You can win if you want

If you want it, you will win

On your way you will see that life is more than fantasy

Take my hand, follow me

Oh, you've got a brand new friend for your life

 

You can win if you want

If you want it you will win

Oh, come on, take a chance for a brand new wild romance

Take my hand for the night

And your feelings will be right, hold me tight

 

Oh, darkness finds you on your own

Endless highways keep on rolling on

You're miles and miles from your home

But you never want to phone your home

A steady job and a nice young man

Your parents had your future planned

Rings on your finger, paint on your toes

That's the way your story goes

 

You can win if you want

If you want it, you will win

On your way you will see that life is more than fantasy

Take my hand, follow me

Oh, you've got a brand new friend for your life

 

You can win if you want

If you want it you will win

Oh, come on, take a chance for a brand new wild romance

Take my hand for the night

And your feelings will be right, hold me tight

 


جمعه 24 تیر‌ماه سال 1384
Britney Spears


Sometimes

 

You tell me you're in love with me

like you can't take your pretty eyes away from me

it's not that I don't wanna stay

but every time you come too close I move away

 

I wanna believe in everything that you say

'cause it sounds so good

but if you really want me, move slow

there's things about me you just have to know

 

sometimes I run

sometimes I hide

sometimes I'm scared of you

but all I really want is to hold you tight

treat you right, be with you day and night

baby all I need is time

 

I don't wanna be so shy

every time that I'm alone I wonder why

hope that you will wait for me

you'll see that you're the only one for me

 

I wanna believe in everything that you say

'cause it sounds so good

but if you really want me, move slow

there's things about me you just have to know

 

 

I'll just hang around and you'll see

there's nowhere I'd rather be

if you love me, trust in me

the way that I trust in you


پنج‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1384
back street boys


Shape Of My Heart

 

Hmm, yeah, yeah

Baby, please try to forgive me

Stay here don't put out the glow

Hold me now don't bother

If every minute it makes me weaker

You can save me from the man that I've become, oh yeah

 

Lookin' back on the things I've done

I was tryin' to be someone

I played my part

And kept you in the dark

Now let me show you the shape of my heart

 

Sadness is beautiful

Loneliness is tragical

So help me I can't win this war, oh no

Touch me now don't bother

If every second it makes me weaker

You can save me from the man I've become

Lookin' back on the things I've done (back on the things...)

I was tryin' to be someone (tryin' to be...)

I played my part

And kept you in the dark (in the dark)

Now let me show you the shape of my heart

 

I'm here with my confession

Got nothin' to hide no more

I dont know where to start

But to show you the shape of my heart

 

I'm lookin' back on things I've done

I never wanna play the same old part

I'll keep you (keep you in the dark) in the dark

Now let me show you the shape of my heart

 

Lookin' back on the things I've done

I was tryin' to be someone (tryin' to be someone)

I played my part

Kept you in the dark

Now let me show (Now let me show you the true)

you the shape (shape of my heart) of my heart

 

Lookin' back on the things I've done

I was tryin' to be someone

I played my part

And kept you in the dark

Now let me show you the shape of

Show you the shape of my heart

 


چهارشنبه 22 تیر‌ماه سال 1384
Avril Lavigne

Nobody's Home

 

I couldn't tell you why she felt that way,

She felt it everyday.

And I couldn't help her,

I just watched her make the same mistakes again.

 

What's wrong, what's wrong now?

Too many, too many problems.

Don't know where she belongs, where she belongs.

She wants to go home, but nobody's home.

I's where she lies, broken inside.

With no place to go, no place to go to dry her eyes.

Broken inside.

 

Open your eyes and look outside, find a reasons why.

You've been rejected, and now you can't find what you left behind.

Be strong, be strong now.

Too many, too many problems.

Don't know where she belongs, where she belongs.

She wants to go home, but nobody's home.

It's where she lies, broken inside.

With no place to go, no place to go to dry her eyes.

Broken inside.

 

Her feelings she hides.

Her dreams she can't find.

She's losing her mind.

She's fallen behind.

She can't find her place.

She's losing her faith.

She's fallen from grace.

She's all over the place.

Yeah,oh

 

She wants to go home, but nobody's home.

It's where she lies, broken inside.

With no place to go, no place to go to dry her eyes.

Broken inside.

 

She's lost inside, lost inside...oh oh yeah

She's lost inside, lost inside...oh oh yeah

 


   1       2       3       4    >>